TANKE OCH KÄNSLA - TOK  PROGRAMFÖRKLARING, STADGAR, PROTOKOLL

 

ESTETISKA MANIFESTET FÖR EN NY HUMANISM
Förbundet TANKE OCH KÄNSLA - TOK


TOK vill arbeta för

ökad förståelse för att människan är en såväl
tänkande som kännande varelse

att alla människor skall inse att konstupplevelser
även utvecklar förmågan till medkänsla och helhetssyn

att barnets medfödda behov av konstnärligt skapande
stimuleras och bevaras

ett kultursamhälle där konstens alla uttryck hålls levande
genom egna upplevelser och blir var mans egendom

att konstnärlig verksamhet skall ses som en rättighet
för alla människor till ett rikare liv

Vi tror därför

att varje människa som fostrats
till känsla och skönhetslängtan
vunnit något som hon sist av allt vill mista


______________________

 


LYS UPP!  BYGG BROAR!

Foto: Bertil Burström, Ängelholm 2005

 


Stadgar för Förbundet TANKE OCH KÄNSLA
antagna vid Förbundsrådsmötet 1 oktober 1994"; Reviderade vid förbundsrådsmötet den 3 oktober 2009:

OM FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
§ 1

Förbundet TANKE OCH KÄNSLA är en ideell förening och har till ändamål att sprida kännedom om Estetiska manifestets kultursyn och därigenom betona vikten av balans mellan tanke och känsla i all mänsklig utveckling, att verka för en förändrad samhällsattityd präglad av solidaritet och gemenskap mellan människor, känslomässig fördjupning samt kulturell rikedom och mångfald, att arbeta för en kreativ livsmiljö och slå vakt om den kreativa människans värde.

§ 2
För att tjäna detta syfte skall förbundet
. utge en periodiskt återkommande publikation
. planera och genomföra kulturevenemang
. arrangera föreläsningar och kurser
. vara partipolitiskt obundet.

§ 3
Medlemmars rätt att deltaga i förbundets gemensamma angelägenheter utövas på förbundsrådsmötet. Årligen skall hållas ett ordinarie förbundsrådsmöte till vilket varje medlem har tillträde och rösträtt.

OM ANTAGANDE AV MEDLEM
§ 4

Till medlem av förbundet må antagas varje fysisk eller juridisk person som anhåller därom.

OM STYRELSE
§ 5

Förbundets styrelse består av ordförande samt det antal personer, dock minst fyra, som ordföranden kallat.

§ 6
Förbundets ordförande väljes vid ordinarie förbundsrådsmöte för tre år räknat från och med närmast följande 1 januari. Övriga styrelseledamöters mandatperiod består fram till närmat följande förbundsordförandeval.

§ 7
Avgår ordförande för förbundet innan den valperiod för vilken han/hon valts gått till ända, skall erforderligt val av ersättare för återstoden av perioden företagas. Styrelsen har härvidlag att inom sig utse en intermistisk förbundsordförande att handha ledningen till närmast påföljande förbundsrådsmöte.

§ 8
Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å förbundets vägnar i alla ärenden, om ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar. På grund härav tillkommer det styrelsen
att verkställa av förbundet fattade beslut
att förvalta förbundets ekonomiska tillgångar och ideologiska arv
att till ordinarie förbundsrådsmöte avgiva förvaltningsberättelse och bokslut för senaste kalenderår
att å förbundets vägnar uttala sig i ideologiska och kulturpolitiska frågor
att medverka till bildandet av lokala avdelningar.

§ 9
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt dock minst två gånger årligen eller när minst tre styrelseledamöter det begär. Kallelse med föredragningslista skal i god tid före sammanträdet tillställas styrelsens ledamöter.

§ 10
Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.

OM RÄKENSKAPER OCH REVISION
§ 11

Förbundets räkenskaper skall varje år avslutas per den 31 december.

§ 12
Vid ordinarie förbundsrådsmöte skall utses en revisor jämte suppleant för en mandatperiod av ett år räknat från och med närmast följande 1 januari.

OM FÖRBUNDSRÅD
§ 13

Ordinarie förbundsrådsmöte skall hållas under andra halvåret å dag som styrelsen bestämmer. För behandling av visst ärende skall extra förbundsrådsmöte hållas, när styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledning begäres av minst 10 % av förbundets medlemmar. I ärende som skall behandlas å sådant möte, har styrelsen att avgiva utlåtande.

§ 14
Skriftlig kallelse till förbundsrådsmöte skall avsändas, till ordinarie möte senast tre veckor och till extra förbundsrådsmöte senast två veckor före mötet.

§ 15
Ordinarie förbundsrådsmöte tillkommer
att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse samt besluta om åtgärd med anledning därav
att välja förbundsordförande vid mandatperiodens slut
att på förslag av styrelsen besluta om avgifter till förbundet
att behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlem av förbundet senast den 31 augusti skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling
att besluta om stadgeändring
att besluta om upplösning av förbundet
att vid upplösning av förbundet besluta om kvarvarande tillgångars handhavande.

§ 16
Å förbundsrådsmöte må till avgörande företagas allenast ärende, som varit upptaget på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.

§ 17
Förbundsrådsmöte hålles å ort, som styrelsen bestämmer.
Förhandlingarna vid mötet öppnas av styrelsens ordförande eller någon i styrelsen utsedd ersättare varefter deltagarna i förbundsrådsmötet väljer ordförande vid mötet.
Omröstning å förbundsrådsmöte sker öppet utom vd val av förbundsordförande, där sluten omröstning kan ske. Röst får avgivas allenast på namn som föreslagits före omröstningen och blivit känt av mötesdeltagarna. Röstsedel som upptager flera namn än valet gäller, är ogiltig. Den kandidat till förbundsordförandeposten, som erhåller minst hälften av rösterna är vald. Erhåller ej någon sådan majoritet, sker ny omröstning mellan de två, som vid första omröstningen erhållit de flesta rösterna. Den som därvid erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse av lika röstetal skilje lotten. Beslut fattas, därest dessa stadgar ej annorlunda bestämmer med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande vid mötet biträder. Medlem äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltning, för vilken han/hon är ansvarig.
Förbundsrådsmötets protokoll justeras av ordförande vid mötet och två mötesdeltagare.
Av förbundsrådsmötet fattade beslut skall delgivas förbundets medlemmar.

§ 18
Föreslås ändring av dessa stadgar, tillkommer det förbundsrådet att besluta därom. Beslut om stadgeändring är ej giltigt, med mindre antingen beslutet fattats å ett ordinarie förbundsrådsmöte och därvid biträtts av minst tre fjärdedelar av antalet deltagare eller ock beslutet fattats å två på varandra följande ordinarie förbundsrådsmöten och å det möte som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande förbundsrådsdeltagarna.

OM UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
§ 19
Upplösning av förbundet som organisation sker enligt samma bestämmelser som för stadgeändring enligt § 18.

_________________

 

Protokoll från de senaste förbundsrådsmötena:

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2019

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2018

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2017

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2016

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2015

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2014

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2013
Plats:
Kaptensrummet, Gamle Humlebecks Kro i Humlebeck, Danmark.

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2012
Plats:
Brunnby i Nordvästra Skåne  
Se word-fil

__________________

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och Förbundsrådsmöte år 2011 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Tid:                Lördag 2011-10-01, kl 12.20 –12.40
Plats
:             Restaurang Gröna Hästen, Laholm
Närvarande
:  38 av förbundets 388 medlemmar. 

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas

Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade alla närvarande välkomna till TOK:s årliga Kulturdag och förbundsrådsmötet för TOK:s 37:e verksamhetsår. Benkt erinrade bland annat om att förbundets egentliga syfte är att visa på att konst, musik, litteratur och andra kulturyttringar är hållbara medel för att nå en rikare existens för nutids­människan.

§ 2.  Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades utlyst på godtagbart sätt samt inom stadgeenlig tid.

§ 3.  Val av ordförande och protokollförare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad. Ständig sekreterare är Bertil Burström, Ängelholm

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 5.  Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp av förbundssekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna.

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Till justeringsmän valdes Birgit Hellberg, Vellinge och Ingrid Jönsson, Västra Mellby.

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse

TOK:s räkenskaper redovisades på separat blad, daterat Oxie 2011-01-31/Bo Thylander och föredrogs muntligt av mötesordföranden i förbundskassörens sjukfrånvaro. Resultatet för år 2010 blev en vinst på 1 665,89 kr.

§ 8.  Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen från den av förbundsrådsmötet tillsatta revisorn Birgitta Winberg delgavs de närvarande skriftligt och upplästes i revisorns frånvaro av förbundssekreteraren.

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år

Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 11.  Fastställande av årsavgift för år 2012

Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, d v s 300 kronor för enskild medlem. Familjemedlem med samma bostadsadress betalar som tidigare 75 kronor. För studerande under tjugo år är årsavgiften fortsatt 100 kronor.

§ 12.  Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 13.  Övriga frågor

Förekom ej.

§ 14.  Förbundsrådsmötet avslutas

Barbro Ericsson tackade å styrelsens vägnar alla närvarande medlemmar och inte minst ordföranden Benkt Engquist för det verksamhetsår som förflutit, samt avslutade mötet.

Vid protokollet:             

Bertil Burström, förbundssekreterare        Barbro Ericsson, mötesordförande

Birgit Hellberg, justeringsperson               Ingrid Jönsson, justeringsperson

Bilaga: 1 blad med kassarapport respektive revisionsberättelse för år 2010.

Utöver protokollet bör följande noteras angående TOK:s årliga Kulturdag:

Efter en dimmig morgonfärd samlades vi i Teckningsmuseet i Laholm kl 10.00 till kaffe/thé och smörgås. Daniel Hansson gav oss sedan en initierad visning av det unika museet och konstnären Brit Swedberg’s tuschteckningar av ”Rörelsens magi – att fånga dansens väsen”. Därefter fick vi en visning av Thérèse Ehrenborg på Laholms keramikmuseum, vilket är inrymt i samma byggnad. Efter rådsmötet på restaurang Gröna Hästen intogs en god lunch jämte kaffe och kringla. Därefter upplevde vi under ledning av Klas Påhle en guidad rundvandring bland Laholms många skulpturer. Dagen avslutades vid 15-tiden med ett spännande besök på Laholms anrika stadshotell, där vi kunde beskåda och försöka tidsbestämma ett halvdussin hotellrum vart och ett inrett efter sitt stiltypiska decennium.

_________________

PROTOKOLL från TOK:s Kulturdag och förbundsrådsmötet år 2010 med
Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Tid:               Lördag 2010-10-02 kl 12.00 –12.30

Plats:             Hotell och restaurang Gästis, Klippan

Närvarande:  43 av förbundets 383 medlemmar.

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till förbundsrådsmötet för TOK:s 36:e verksamhetsår. Benkt erinrade bland annat om att TOK:s ursprungliga syfte är att visa på att konst, musik, litteratur och andra kulturyttringar är hållbara medel för nutids­människan att uppnå en rikare existens. Meddelades även att resan till Holland kommer att ske med buss i början av april 2011.

§ 2.  Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på godtagbart sätt samt gott och väl inom stadgeenlig tid.

§ 3.  Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad.

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Föreliggande dagordning godkändes.

§ 5.  Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp av förbundssekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna.

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Sonja Jobs, Ängelholm och Ulla Wetterlöf, Höllviken.

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s räkenskaper redovisades som bilaga till dagordningen och föredrogs muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie. Resultatet för år 2009 blev en vinst på 5 907,11 kr.

§ 8.  Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen, vilken även delgavs de närvarande skriftligt, upplästes i revisorernas frånvaro av förbundssekreteraren.

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö med Ingmar Andersson, Oxie, som revisorssuppleant.

§ 11.  Fastställande av årsavgift för år 2011
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, d v s 300 kronor för enskild medlem. Familjemedlem med samma bostadsadress betalar som tidigare 75 kronor. För studerande under tjugo år är årsavgiften fortsatt 100 kronor.

§ 12.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 13.  Övriga frågor
Förekom ej.

§ 14.  Förbundsrådsmötet avslutas
Barbro Ericsson tackade å styrelsens vägnar alla närvarande medlemmar samt inte minst Benkt Engquist för det verksamhetsår som förflutit och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:                  

…………………………..                                     ……………………………………
Bertil Burström, förbundssekreterare        Barbro Ericsson, mötesordförande

.........................................                        .............................................
Sonja Jobs, justeringsman                         Ulla Wetterlöf, justeringsman

Noteringar utöver protokollet:

TOK:s Kulturdag innehöll följande: 10.15-11.00 - TOK-medlemmen Ulla Larsson gav oss en initierad visning av arkitekten Sigurd Lewerentz´ berömda S:t Petri kyrka, Klippan. Därefter besökte vi biblioteket och Klippans Konsthall med utställaren Jonas Lundh från Sölvesborg. Efter rådsmötet inmundigades skånsk äggakaga med stekt fläsk och tillbehör i Gästis matsal. Därefter fick vi njuta vacker sång av Åby kammarkör. Dagen avslutades vid 16-tiden med kaffe och dopp.

____________________________

PROTOKOLL  fört vid förbundsrådsmöte år 2009 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Plats:             HILLESGÅRDEN, Fastarp, Klippan

Tid:                Lördag 2009-10-03 kl 11.30 –12.10

Närvarande:   18 av förbundets 422 medlemmar. Därutöver två åhörare.

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till förbundsrådsmötet för TOK:s 35:e verksamhetsår, samt lämnade under den inledande kvarten en sammanfattning av TOK:s födslovåndor och svårigheter åren 1974-1976.

§ 2.  Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på ett godtagbart sätt och inom stadgeenlig tid.

§ 3.  Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad.

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkändes.

§ 5.  Föregående mötes protokoll
Protokollet lästes upp av förbundssekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna.

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Eiler Jansson, Laholm och Margareta Andersson, Ängelholm.

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s räkenskaper redovisades som bilaga till dagordningen och föredrogs muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie. Resultatet för år 2008 blev en vinst på 7 202,38 kr.

§ 8.  Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen, vilken även hade delgivits de närvarande skriftligt, upplästes i revisorernas frånvaro av förbundssekreteraren.

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.  Val av förbundsordförande för en period av tre år
Benkt Engquist, Hjärnarp, omvaldes enhälligt som förbundsordförande i ytterligare tre år

§ 11.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 12.  Fastställande av årsavgift för år 2010
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, d v s 300 kronor för enskild medlem. Familjemedlem med samma bostadsadress betalar som tidigare 75 kronor. För studerande under tjugo år är avgiften fortsatt 100 kronor.

§ 13.  Förslag till stadgeändring
På styrelsens förslag röstade mötet enhälligt för ändring av stadgarnas §§ 5, 9, 10 och 13..
§ 5: Ordet ”sex” utbytes mot ”fyra” till ordalydelsen:
Förbundets styrelse består av ordförande samt det antal personer, dock minst fyra, som ordföranden kallat.

§ 9: Ordet ”fem” i första meningen bytes till ”tre” till: Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt dock minst två gånger årligen eller när minst tre styrelse­ledamöter det begär.

§ 10: Ordet ”fem” i första meningen byts ut mot ”tre” till lydelsen: Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 13: Orden ”oktober månad” i första meningen ersättes av ”andra halvåret” till formuleringen: Ordinarie förbundsrådsmöte skall hållas under andra halvåret å dag som styrelsen bestämmer.

§ 14.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 15.  Övriga frågor
Mötesordföranden Barbro Ericsson tog tillfället i akt att göra sig till tolk för mötets varma hälsning till den frånvarande styrelsenestorn Birger Hammarstedt. Vidare förekom ej.

§ 16.  Förbundsrådsmötet avslutas
Barbro Ericsson tackade å styrelsens vägnar alla de närvarande samt inte minst Benkt Engquist för det verksamhetsår som förflutit och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:                     

…………………………..                                         ……………………………………
Bertil Burström
, förbundssekreterare            Barbro Ericsson, mötesordförande

.........................................                        ........................................................
Eiler Jansson, justeringsman                         Margareta Andersson, justeringsman

Noteringar utanför protokollet:

Efter mötet intogs en god lunch i Hillesgårdens matsal, varefter Benkt Engquist höll föredrag med diabilder om pre-impressionisten Eugène Boudin. Därefter avslutades sammankomsten med sång och musik av Eric Satie framförd av Midori Hayashi och Cecilia Lind från Sölvesborg. Den upplevelserika dagen, som inleddes kl 11.00, avslutades kl 15.00.

________________________________

PROTOKOLL fört vid förbundsrådsmöte år 2008 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Plats:             HILLESGÅRDEN, Fastarp, Klippan
Tid
:               Lördag 2008-10-04 kl 12.00 –12.20
Närvarande
: 28 av förbundets 448 röstberättigade medlemmar

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till förbundsrådsmötet för TOK:s 34:e verksamhetsår, samt lämnade inledningsvis en resumé över bakgrunden till TOK:s bildande.
 

§ 2.  Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på ett godtagbart sätt och i rätt tid. 

§ 3.  Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad.  

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 5.  Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp av förbundssekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna.  

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera innevarande års protokoll
Till justeringsmän valdes Knut Walldén, Malmö och Marita Lidbrink, Halmstad.  

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s räkenskaper redovisades i enlighet med en av bilagorna till dagordningen och presenterades även  muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie. Resultatet för år 2007 blev + 4 568,51 kr. 

§ 8.  Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen, vilken även delgavs de närvarande skriftligt, upplästes i revisorernas frånvaro av förbundssekreteraren. 

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant. 

§ 11.  Fastställande av årsavgift för år 2009
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, d v s 300 kronor för enskild medlem. Familjemedlem med samma bostadsadress betalar som tidigare 75 kronor. För studerande under tjugo år är avgiften fortsatt 100 kronor. 

§ 12.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit. 

§ 13.  Övriga frågor
Förekom ej. 

§ 14.  Förbundsrådsmötet avslutas
Barbro Ericsson tackade å styrelsens vägnar alla de närvarande samt inte minst Benkt Engquist för det verksamhetsår som förflutit och avslutade därefter mötet.
 

Vid protokollet:    

…………………………..                          ……………………………………
Bertil Burström, förbundssekreterare           Barbro Ericsson, mötesordförande

 .........................................                        ........................................................
Knut Walldén, justeringsman                        Marita Lidbrink, justeringsman

Noteringar i efterhand:
Efter mötet intogs en välsmakande lunch i Hillesgårdens matsal, varefter Benkt Engquist höll ett föredrag med diabilder om Paul Gauguin. Den intressanta mötesdagen, som inleddes kl 11.00, avslutades kl 15.15.

________________________________

PROTOKOLL fört vid förbundsrådsmöte i Halmstad den 6 oktober 2007 med TOK Se som pdf-fil 

_____________________________  

PROTOKOLL fört vid förbundsrådsmöte år 2006 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA 

Plats:             HILLESGÅRDEN, Fastarp, Klippan
Tid
:               Lördag 2006-10-07 kl 12.00 –12.40
Närvarande
56 av förbundets 512 röstberättigade medlemmar 

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till förbundsrådsmötet för TOK:s 32:a verksamhetsår samt lämnade en resumé över bakgrunden till TOK:s bildande. 

§ 2.  Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på godtagbart sätt och i rätt tid. 

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Bodil Erberth, Malmö.
Till mötets sekreterare valdes Bertil Burström, Ängelholm. 

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 5.  Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp av mötessekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna. Mötet informerades om att protokollet även fanns publicerat på TOK:s hemsida. 

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera innevarande års protokoll
Till justeringsmän valdes Lars Malmros, Malmö och Inger Troedsson, Ängelholm. 

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s räkenskaper redovisades som bilaga till dagordningen och presenterades även  muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie. Resultatet för år 2005 var +1 410,30 kr. 

§ 8.  Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen, vilken skriftligt delgivits de närvarande, upplästes i revisorernas frånvaro av Bertil Burström. 

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10.  Val av förbundsordförande för en period av tre år
Ordföranden Benkt Engquist omvaldes enhälligt. 

§ 11.  Presentation av styrelsen i övrigt
De närvarande ledamöterna Bo Thylander, Bodil Erberth, Barbro Erikson, Birger Hammarstedt och Bertil Burström presenterades. Eiler Jansson var förhindrad att närvara. 

§ 12.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant. 

§ 13.  Fastställande av årsavgift för år 2007
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, dvs 300 kronor för enskild medlem. Ytterligare medlem i familjen betalar som tidigare 75 kronor. För enskilda ungdomar är avgiften fortsatt 100 kronor. 

§ 14.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit. 

§ 15.  Övriga frågor
·
  Benkt Engquist besvarade en fråga från Gunilla Westerståhl, Halmstad, om principerna för styrelsens sammansättning.

· Bertil Burström informerade om TOK:s trevliga ”Presenttub” att ge bort inför julen. Tuben har läderrem och innehåller årsmedlemsskap, en litografi och en årsskrift till priset 300 kr.

·  Mötesordföranden avtackade de avgående styrelseledamöterna Elsa Persson och Margit Nilsson.

· Benkt E bad de närvarande att reservera lördagen den 6 oktober 2007 för nästa års förbundsrådsmöte, vilket skall hållas på Halmstads nya bibliotek. 

§ 16.  Förbundsrådsmötet avslutas
Bodil Erberth tackade å styrelsens vägnar alla de närvarande samt inte minst Benkt för det verksamhetsår som gått och avslutade därefter mötet.  

Vid protokollet:                  

Bertil Burström, sekreterare                     Bodil Erberth, mötesordförande

Inger Troedsson, justeringsman                Lars Malmros, justeringsman
 

__________________________________________  

PROTOKOLL fört vid förbundsrådsmöte år 2005 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Plats:      HILLESGÅRDEN, Fastarp, Klippan
Tid
:         Lördag 2005-10-01 kl 12.30 –13.00
Närvarande
:
62 av förbundets 570 medlemmar

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till förbundsrådsmötet för TOK:s 31:a verksamhetsår.

§ 2.  Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på godtagbart sätt och i rätt tid. 

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Eriksson, Halmstad.
Till mötets sekreterare valdes Bertil Burström, Ängelholm. 

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 5.  Föregående mötes protokoll
Mötet informerades om att protokollet från förbundsrådsmötet i Östra Grevie den 2 oktober 2004 var justerat och undertecknat samt även publicerats på TOK:s nya hemsida. Protokollet lades efter uppläsning till handlingarna. 

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera innevarande års protokoll
Till justeringsmän valdes Margith Nilsson, Ängelholm, och Elsa-Maria Wallberg, Råå. 

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s räkenskaper redovisades som bilaga till dagordningen och presenterades även muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie. 

§ 8.  Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen, vilken skriftligt delgivits de närvarande, upplästes i revisorernas frånvaro av Bertil Burström. 

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Till ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant. 

§ 11.  Fastställande av årsavgift för år 2005
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, dvs 300 kronor för enskild medlem. Ytterligare medlem i familjen betalar som tidigare 75 kronor. För enskilda
ungdomar är avgiften fortsatt 100 kronor. 

§ 12.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit. 

§ 13.  Övriga frågor
På önskemål av mötets ordförande presenterade förbundsordföranden Benkt Engquist
styrelsens övriga ledamöter.
Informerades även om att förbundet nu har en egen hemsida med webbadressen www.tankeochkansla.se vari stadgar, protokoll, styrelsesammansättning, kallelser, arrangemang, utgivna grafiska blad mm finns inlagda. 

§ 14.  Förbundsrådsmötet avslutas
Barbro Eriksson tackade å styrelsens vägnar alla närvarande samt inte minst Benkt för det
verksamhetsår som gått och avslutade sedan mötet.  

Vid protokollet:       

Bertil Burström, sekreterare                Barbro Eriksson, mötesordförande 

Margith Nilsson, justeringsman             Elsa-Maria Wallberg, justeringsman


_________________________________  


Förbundsrådsmötet år 2004, då TOK fyllde 30 år:

PROTOKOLL  fört vid förbundsrådsmöte år 2004 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Plats:             Östra Grevie Folkhögskola
Tid
:               Lördag 2004-10-02 kl 13.00 –13.15
Närvarande
83 av förbundets medlemmar 

§ 1.  Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till mötet och till den plats där det Estetiska Manifestet presenterades och förbundet grundades för trettio år sedan.

§ 2.  Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
De närvarande förklarade mötet utlyst på godtagbart sätt och i god tid.

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Som ordförande för mötet valdes Bodil Erberth, Malmö. Till mötets sekreterare valdes Bertil Burström, Ängelholm. 

§ 4.  Fråga om godkännande av dagordningen
Den föreliggande dagordningen godkändes.

§ 5.  Föregående mötes protokoll
Informerades om att protokollet från förbundsrådsmötet i Munka-Ljungby den 4 oktober 2003  hade justerats och undertecknats i behörig ordning varför protokollet kunde läggas till handlingarna. 

§ 6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera innevarande års protokoll
Till justeringsmän valdes Barbro Eriksson, Halmstad, och Ingemar Ringqvist, Malmö.

§ 7.  Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK’s räkenskaper redovisades som bilaga till dagordningen och presenterades även  muntligt av förbundskassören Bo Thylander, Oxie.

§ 8.  Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen, vilken delgivits de närvarande, upplästes av Bo Thylander.

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10.  Val av revisor jämte revisorsuppleant för ett år
Som ordinarie revisor omvaldes Birgitta Winberg, Malmö. Ingmar Andersson, Oxie, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 11.  Fastställande av årsavgift för år 2005
Medlemsavgifterna fastställdes till samma belopp som året innan, dvs 300 kronor för enskild medlem. Ytterligare medlem i familjen betalar som tidigare 75 kronor. För enskilda ungdomar är avgiften fortsatt 100 kronor. 

§ 12.  Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit. 

§ 13.  Övriga frågor
Förekom ej. 

§ 14.  Förbundsrådsmötet avslutas
Bodil Erberth tackade de närvarande för ett rekordsnabbt genomförande av mötet och
avslutade detsamma.

Vid protokollet:                 

Bertil Burström, sekreterare                                 Bodil Erberth, mötesordförande

Barbro Eriksson, justeringsman                            Ingemar Ringqvist, justeringsman

 


 Åter till sidans topp

© webbmaster 2020-06-21

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer